Tuesday, September 8, 2009

DASAR BIOTEKNOLOGI NEGARA

Inisiatif utama Dasar Bioteknologi Negara. Anda boleh dapatkan 9 Inisiatif utama Dasar Bioteknologi Negara DI SINI.

Dasar Bioteknologi Negara

LAPORAN PARLIMEN KESEBELAS 25 April 2005

Tan Sri Dato’ Seri Dr. Ting Chew Peh [Gopeng] minta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menyatakan:-
(a) bilakah Kerajaan akan melaksanakan Dasar Bioteknologi Negara; dan
(b) apakah insentif yang akan diberikan oleh kerajaan untuk menggalak dan memperhebatkan aktiviti R&D bioteknologi.

Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi [Dato’ Kong Cho Ha]:
Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi akan mengadakan konvensyen bio Malaysia 2005 pada 28 hingga 30 hari bulan April 2005 di pusat konvensyen antarabangsa Putrajaya. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita akan merasmikan bio Malaysia, pada pagi 28 April, iaitu hari Khamis ini.
Pada masa yang sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita akan melancarkan dan mengumumkan dasar bio-teknologi negara dan bersama dengan bio-Malaysia akan juga diadakan pameran oleh industri-industri bio-teknologi di negara kita dan hasil-hasil penyelidikan dalam bidang bio-teknologi oleh pusat-pusat penyelidikan negara kita dan juga hasil penyelidikan dari institusi pengajian tinggi negara kita. Negara kita akan memberi keutamaan dalam sektor bio-teknologi yang berikut iaitu:
(i) Agriculture bio-teknologi adalah kerana kekuatan kita selama ini dalam bidang pertanian dan perladangan dan kita nampak banyak pengeluaran, value added products dengan izin dan down stream industry dapat diwujudkan di bidang agro-bioteknologi.
(ii) Health-care bio-teknologi - kerana negara kita adalah di antara negara-negara yang most bio-divesified di dunia ini dan semua kaum di negara kita mempunyai ubat-ubat herba tradisional masing-masing dan oleh itu banyak penyelidikan boleh dijalankan di bidang health care bio-technology.
(iii) Industri bio-teknologi - Negara kita mempunyai kemudahan dan prasarana yang baik untuk menjalankan industri bio-teknologi. Kita juga mempunyai sumber asli yang kaya dan kita dapat mereka nilai dari sumber-sumber asli yang ada dan juga kita dapat menawarkan kemudahan kita untuk clinical trail, contract manufacturing dan pengeluaran ubat-ubat generic pada masa yang akan datang.

Untuk bahagian (b), semua insentif galakan pelaburan serta pembangunan komprehensif membabitkan R & D bio-teknologi yang akan merangkumi insentif-insentif yang sedia ada seperti pioneer status, tabung penyelidikan, potongan cukai dan insentif-insentif ini distrukturkan mengikut model MDC yang ada sekarang.Pembangunan knowledge infrastructure akan diberi keutamaan dalam insentif-insentif pembangunan industri bio-teknologi seperti menguatkuasakan undang-undang harta intelek, pembangunan sumber manusia atau knowledge workers dan collaboration di antara saintis-saintis antarabangsa dan semua insentif-insentif ini juga akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada 28 April 2005.

2 comments: